top of page

מחירון בוס אדריכלים

תעריף שרותי המשרד | שרותים סטנדרטיים

 • חוות דעת אדריכלית סטנדרטית
  שירות:חו"ד אדריכלית סטנדרטית. לצורך: בדיקה כללית תיאור העבודה והשירות: בדיקה כללית של אספקטים שונים בנכס, ו/או בדיקת סוגיה ספציפית שנדרשת לצורך תכנון או עסקה. הבדיקה כוללת ניתוח זכויות בניה, תיאור חריגות וכו' וכן מסקנות והמלצות. לאיזה צורך מומלץ: קניה או מכירת נכס עלות השירות: 2,500 ש"ח ------------------------------------------------------------------------------------------------------ תוספת לניתוח תכנוני: בדיקה הכוללת נספח תכנון משורטט להמחשה/השוואה. עלות השירות הנוסף: 300 ש"ח ------------------------------------------------------------------------------------------------------- תוספת לפתרון תכנוני: בדיקה הכוללת פתרון תכנוני משורטט. לצורך: שיפוץ | הרחבה. עלות השירות הנוסף: 500 ש"ח ------------------------------------------------------------------------------------------------------- תוספת לתכנון מוקדם: נספח נפרד הכולל תכנון מוקדם מלא. (המהווה בסיס לבקשה להיתר ולתכנון פיזי) לצורך: הרחבה | בניה חדשה עלות השירות הנוסף: 1,500 ש"ח ------------------------------------------------------------------------------------------------------- תוספת לנכס גדול: בדיקה רחבה יותר לנכס הכולל מעל יחידת דיור אחת. לצורך: שיתוף פעולה עם שכנים | יזמות עלות השירות הנוסף: 2,000 ש"ח
 • תכנון מוקדם
  שירות: תכנון מוקדם - מידע תכנוני. עלות השירות: 5,000 ש"ח
 • הוצאת תיק מידע
  שירות:הוצאת תיק מידע לצורך: הרחבה | בנייה חדשה תיאור העבודה והשירות: טיפול בהליך בקשה לתיק מידע, המהווה תנאי לפתיחת בקשה להיתר בניה. עלות השירות: 6,000 ש"ח
 • המילים הקטנות
  - המחירים נקובים בשקלים חדשים, וחייבים במע"מ כחוק. - בכל סוגי העבודות ייבדקו כל מסמכי הנכס הרלוונטיים הקיימים, ובהם תיק הבנין, תיק רישום הבית המשותף ונסח טאבו. - חלק מעלויות הבדיקה ניתן לקזז מעלויות תכנון עתידיות במסגרת הסכם שרותי תכנון מלאים. - התעריפון המוצע הנו לעבודות סטנדרטיות בלבד, בנכסים בגודל מוגבל.
 • דיסקליימר
  1. החלטה סופית לגבי זכויות השימוש בנכס הנה בסמכותה הבלעדית של הרשות ותלויה בנתוני הבקשה הספציפית הנדונה. 2. בשל שיקול דעת מקצועי הניתן לוועדות התכנון, ההחלטה הסופית עשויה להיות שונה מהאמור באתר זה. 3. משרדנו עוסק אך ורק בבדיקת מצב הזכויות וההיבטים התכנוניים ואין בהמלצותינו כדי להוות יעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ משפטי. 4. המלצותינו אינן מאפשרות הסתמכות של צד ג' או של ערכאות שיפוטיות (או מעין שיפוטיות) ומיועדת לשימוש הלקוח בלבד, בסייגים המתבקשים.
bottom of page